HOME
SITEMAP
LILIAN PICKERING NEEDE
KERKIPASI HISTORY
STIMEZRA
ABOUT SURINAME
AGENDA
NIEUWS
FAMILIEBODE
KERKGESCHIEDENIS
JEUGD & KIDS
FORUM
KERKDIENSTEN
ORGANISATIES
SPREKERS
ARTIESTEN
MEDIA
KAPEL
SURI-BUITENLAND
DONJA INGARD'S CORNER
CONTACT US
WEBWINKEL i.o.
GUESTBOOK
Bisschop Dr. Steve MeyeBisschop Dr. Steve Meye op Trinidad  Stephanus (Steve) Remy Meye werd
  geboren op 18 januari 1965 in Paramaribo,
  als tweede zoon, in het gezin van de toen
  pionierende Voorganger Pudsey Meye en
  Mavis Meye-Egger. Reeds toen Steve
  twee jaar oud was, werd hij door zijn
  vader bij de bediening betrokken, toen die
  hem, tijdens een evangelisatie campagne
  in één van de distrikten, zijn eerste solo
  liet zingen.

  Hoewel Steve de gemeente altijd trouw
bleef, deed hij pas toen hij veertien jaar oud was, de beslissende keuze om zijn leven volledig aan de Heer Jezus Christus over te geven. Kort daarop werd hij gedoopt door onderdompeling en vervuld met de Heilige Geest, met als bewijs het spreken in nieuwe tongen.

Al van zijn tiende jaar af was hij aktief in de muziekbediening van de plaatselijke gemeente Gods Bazuin, die door zijn vader was gesticht. Hij maakte deel uit van de groep aanbiddingsleiders in de gemeente, en richtte in 1984 de Gospelgroep " Victory" op, met welke groep hij het land doortrok, om evangelisatie concerten te houden, en velen tot kennis van de liefde van Christus te brengen.

Steve Meye predikte zijn eerste evangelistische boodschap, toen hij negentien jaar was, en velen kwamen op zijn prediking tot geloof in de Heer. Het is duidelijk, dat naast een bewogen hart, Bisschop Steve altijd een sterke evangelistische zalving op zijn leven heeft gehad, om mensen die in zonde verloren zijn, te bereiken met het Evangelie.

Tijdens zijn aktiviteiten op evangeli-
satie en muziek gebied, raakte hij
bevriend met Lunette Dorder, die lid
was van Victory, en zelf al vanaf
haar kinderjaren, de Heer diende. Na
de goedkeuring van de Heer over
hun relatie te hebben verkregen,
trouwden zij op 5 februari 1988. Het
jonge paar werd gezegend met twee
prachtige dochters, Joy en Kelisha.

In 1990, tijdens een periode van
vasten en gebed, had Steve, net als
zijn vader ooit, een bijzondere erva-
ring met de Heer, en werd Hij duide-
lijk tot full-time bediening geroepen; iets waar hij drie jaren lang tegen vocht, omdat hij van nabij had meegemaakt, hoe de verantwoordelijkheid van het pastoraat, als een zwaar gewicht op het leven van zijn vader drukte. Tijdens die drie jaren echter, sprak God op verschillende manieren en bij verschillende gelegenheden, door verscheidene plaatselijke en buitenlandse profeten tot hem, en werd voor Steve de roeping op zijn leven, om een dienstknecht van God te zijn, bevestigd.

In augustus 1993 gaf hij zich eindelijk over en aanvaardde hij de roeping om te gaan en het evangelie te prediken, verlorenen te redden, zieken te genezen, gebondenen te bevrijden, doden op te wekken en het Koninkrijk van God te verspreiden in de hele wereld. Natuurlijk begon hij in eigen land te prediken en de Here bevestigde Zijn Woord over het hele land, met tekenen en wonderen die volgden op de prediking. Ook gebruikte de Heer hem bijzonder, door te gelegener tijd haast alle gaven van de Heilige Geest in Steve's bediening werkzaam te doen zijn.

De oude Bisschop Emeritus Pudsey Meye stierf in april 2005 op de gezegende leeftijd van 82 jaar. Vanaf 1990 had de Heer hem getoond, dat hij de verantwoordelijkheid voor de bediening moest overdragen op zijn zowel natuurlijke, als geestelijke zoon Steve, wat hij in 1993 deed. Steve Meye werd toen Associate Pastor (medevoorganger) en zes jaren later de Senior Pastor (hoofdvoorganger) van de plaatselijke Gemeente.

In 1996 bezocht Pastor Steve Meye het eiland Sint Maarten om een conferentie van de evangelist Benny Hinn bij te wonen. Bij die gelegenheid legde de evangelist hem de handen op, voor de zalving tot genezing van zieken. Vanaf dat moment, begon die gave in zijn leven toe te nemen.


De bisschop doopt een nieuwe gelovige tijdens een zendingsreis naar het Lawa gebied  Nog in datzelfde jaar stichtte
  Evangelist en Pastor Steve Meye,
  " Christ Revival Ministries" (CRM)
  voor welke bediening hij zowel
  nationaal als internationaal reist,
  om het Evangelie van Jezus Chris-
  tus te prediken. Door CRM heeft
  Bisschop Steve veel aan zendings-
  werk gedaan, onder de haast ver-
  geten Inheemse en Afrosurinaamse
  stammen, in de dorpen in het diepe
  binnenland van Suriname. Het rei-
  zen door het binnenland is een
  grote uitdaging en levensgevaarlijk
maar de liefde van Christus blijft deze man voortbewegen, om aan Zijn roeping te beantwoorden.

Toen Steve Meye in januari 1999 de senior pastor werd van de gemeente, die zijn vader had gesticht, waren er vijftig leden overgebleven. Binnen vijf jaren echter, groeide het ledental van de "Nieuwe Generatie Gemeente Gods Bazuin" uit tot achthonderd.

Op 1 september 2002 werd "Pastor Steve" officieel ingezegend in het ambt van Bisschop en kreeg hij het toezicht over - thans dertig - gemeenten in de natie Suriname. Tegenwoordig is hij de Algemeen Overziener van "Gods Bazuin Ministries" en Ondervoorzitter van de Federatie van Volle Evangelie Gemeenten in Suriname.

Behalve deze dertig gemeenten in Suriname, overziet Bisschop Meye ook nog twee gemeenten in Amsterdam, Nederland, t.w.: " Revival Impact Centre" en " The Rock". Er zijn daarboven nog verscheidene gemeenten in Suriname, die te kennen hebben gegeven, onder de paraplu van Gods Bazuin Ministries, in de persoon van Bisschop Steve Meye, te willen fungeren.

Bisschop Steve Meye heeft een sterk apostolische bediening en wordt nationaal erkend, als één van de leidende bisschoppen in Suriname. Hij wordt op regelmatige basis geconsulteerd door gezagsdragers, politieke - en andere leiders.

Verder wordt hij vaak uitgezocht om zijn geestelijk en profetisch inzicht en adviezen, en vanwege de sterke genezings- en wonderen bediening, waarin hij zich beweegt.

Bisschop Steve Meye staat bekend als een man van God met een hoge morele standaard van heiligheid en integriteit; een man die de mensen liefheeft, precies zoals ze zijn.

 

Afkomstig van het kantoor van

Bisschop Steve Meye, Ph.D.Bishop Stephanus (Steve) Remy Meye was born on January 18th 1965 as the middle son of the late Bishop Emeritus Pudsey Meye (one of the pioneers of the Full Gospel Church in Suriname) and Mavis Meye-Egger in the tropical country on the North-East side of South America, called: SURINAME (a former Dutch colony which gained her independence on the 25th of November 1975). At the tender age of 2 years, bishop Steve was already involved in ministry by his dad through singing his first solo at an evangelistic crusade held by his father in one of the districts of Suriname.

Bishop Steve always remained faithful in the church, but made a decisive choice to completely surrender his life to the Lord Jesus Christ at the age of fourteen (14). Shortly after that he was water-baptized and got filled with the Holy Spirit with the evidence of speaking in other tongues and received almost all of the nine gifts of the Holy Spirit.

From the early age of 10 years on, bishop Steve was very active in the music ministry in the local church his dad founded, called: "God's Trumpet". He was part of the Worship Team in the church from that time on and later founded a Gospelgroup called "Victory" (1984) with which he traveled nation-wide holding evangelistic concerts and bringing countless people to the knowledge of the love of Jesus Christ. He has always had a heart of compassion for the lost souls. He preached his first evangelistic message at the age of 19 years and brought a lot of people to the Lord. Bishop Steve clearly always had a strong evangelistic anointing on his life to reach the lost.

Actively in the evangelistic and music ministry, he fell in love with Lunette Dorder who herself served the Lord from her infant years on. After the Lord gave His consent to this relationship, they got married on February 5th 1988 and received two beautiful daughters from God, called Joy (14) and Kelisha (12). In a season of praying and fasting in 1990, God visited bishop Steve Meye and clearly called him into full-time ministry just like his dad. He struggled against that calling for three years because he saw the agony his dad went through because of the weight of the responsibility of the ministry. During those three years God spoke to him on several occasions through different local and oversees prophets of God and confirmed His calling on the life of His servant. In august of 1993 bishop Steve surrendered to God's specific call on his life to go and preach the Gospel, save the lost, heal the sick, deliver the oppressed, raise the dead and advance the Kingdom of God in the whole wide world. Of course bishop Steve started in his own country and preached the Word of God all over the nation of Suriname with signs, wonders and miracles following.

As God showed the old bishop Meye (passed away in april 2005 at the blessed age of 82 years; dad of bishop Steve) from 1990 on, to pass the responsibility of the ministry over to his spiritual and natural son, Steve, he did so in 1993, and bishop Steve first became the Associate Pastor and six years later the Senior Pastor of the local church.

In 1996 the anointing on his life increased when pastor Benny Hinn laid hands on him on the island of St. Maarten and the healing anointing of God was transferred to his life in a supernatural way.

In that same year bishop Steve founded "Christ Revival Ministries" with which he travels locally and internationally to minister the Gospel of Jesus Christ. Through this ministry, bishop Steve did a lot of mission-work in the villages in the deep interior of Suriname to reach the almost forgotten Amerindian and Afro-Surinamese tribes with the Gospel of Jesus Christ. To reach these people-groups in the jungle, is often a great challenge and a risking of your very life. Thousands of people have been saved by the ministry of bishop Steve Meye. Up to now, bishop Steve has traveled to 20 nations world-wide on 4 continents to preach the Gospel, reach the lost and bring restoration to the body of Christ. In January of 1999, when bishop Steve became the senior pastor of the local church his dad founded, there where 50 members. Within five (5) years the membership of the church grew up to 800 members; taken into account that the population of the whole country of Suriname is only 487,000.

Since that time, bishop Steve has founded and pioneered two churches (from which one is in the interior of the country).

On September 1st 2002 bishop Steve was officially ordained in the office of Bishop and was elevated to this position with the responsibility over 30 churches now in the nation of Suriname. He is presently the General Overseer over "God's Trumpet Ministries".

Except for these 30 churches nation-wide, bishop Steve also gives oversight to two (2) ministries in Amsterdam Holland (Europe) called "Revival Impact Centre" and "The Rock". Right now there are several other ministries (churches) in Surname that desire to come under the covering of bishop Steve Meye ("God's Trumpet Ministries"). Furthermore, bishop Steve is also the Vice-Chairman of the "Federation of Full Gospel Churches in Suriname".

Finally, Bishop Steve Meye, having a strong Apostolic ministry, is acknowledged Nation-wide as one of the main and leading Pentecostal bishops in Suriname and is consulted regularly by many Heads of State, Ministers, Members of the National Assembly, Leaders of Political Parties and other political leaders, High Official Leaders, etc. etc.

He is sought after a lot for his spiritual and prophetic insight and advice and also for the strong healing and miracle ministry he operates in.

Bishop Steve is known as a man of God with high standards of integrity and holiness; a man that just loves people the way they are.

From : The Office of Bishop Steve R. Meye, Ph.D.

 


GETUIGENIS

    Vroeger had ik elke maand enkele dagen lang last van lage rugpijn. Hoewel niet ondraaglijk, was het toch onplezierig en voelde ik mij bijzonder ongemakkelijk.
    In oktober 1996 zat in met die pijnen in de kerkdienst. Ik moest twee dagen later op reis naar een School of Ministry in Amerika en zag er erg tegenop om met koffers te moeten sjouwen; bang dat het weleens erger zou kunnen worden en dat ik helemaal niet zou genieten van het doel van mijn reis.
    Ik sprak in mezelf tot de Heer - Hij hoort dat gelukkig ook - en zei "Heer, u zal me toch niet zo op reis laten gaan? Wees mij genadig alstublieft". Bijna op hetzelfde moment hield Bisschop Steve Meye (toen Pastor) op met prediken en begon hij door het gangpad te lopen en, geleid door de Heilige Geest, hier en daar mensen te bedienen. Ik zat "toevallig" aan het einde van de rij. In het voorbijlopen legde hij zijn hand op mijn hoofd en sprak een kort gebed uit, zonder te vragen wat ik van de Heer nodig had.
    Behalve dat de rugpijn toen verdween en ik heerlijk op reis kon gaan en van mijn vakantie genoten heb, heb ik sinds toen ook nooit meer last van rugpijnen gehad tijdens mijn periode.
    Ik dank de Heer voor Zijn bediening door Zijn dienstknecht, en ik prijs de Naam van Jezus, waarin voor mij gebeden werd. God is goed!

Zr. Lilian Neede,
Paramaribo


TESTIMONIAL

    In years gone by, I used to suffer from backaches for a few days, each month. Even though the pain was not unbearable, it was unpleasant and did make me feel very uncomfortable.
    In October 1996, I was sitting in church with those pains. I was scheduled to travel to a School of Ministry in the U.S. two days later, and I was dreading the thought of having to lift or carry my suitcases; afraid that the pain might get worse, and that I would not be able to enjoy my trip.
    I silently prayed - and God hears silent prayers - and asked "Lord, You won't let me travel like this, will You? Please have mercy on me."
    Almost immediately, Bishop Steve - Pastor at that time - stopped preaching and started walking the aisles, to minister to people here and there, as he was being led by the Holy Spirit.
    I was sitting at the end of the row. In passing, he laid his hand on my head and prayed a short prayer over me, not even asking what I needed from the Lord.
    The pain left almost instantly. I traveled without pain and thoroughly enjoyed the School and my vacation. Besides, I never again suffered with these backaches during my periods again.
    I thank the Lord for ministering to me through His servant, and I praise the Name of Jesus, in Which Name I was prayed for. God is good!

Sis. Lilian Neede,
Paramaribo


 


2009 Lilian Pickering Neede
Church Websites | Ministry Websites by ChristianCMS, a Service of Inspyre.