HOME
SITEMAP
LILIAN PICKERING NEEDE
KERKIPASI HISTORY
STIMEZRA
ABOUT SURINAME
AGENDA
NIEUWS
FAMILIEBODE
KERKGESCHIEDENIS
JEUGD & KIDS
FORUM
KERKDIENSTEN
ORGANISATIES
SPREKERS
ARTIESTEN
MEDIA
KAPEL
SURI-BUITENLAND
DONJA INGARD'S CORNER
CONTACT US
WEBWINKEL i.o.
GUESTBOOK
Christ Revival Miracle Crusade


IT’S A NEW SEASON …

Jesaja 43:19  Zie, Ik maak iets nieuws, nu zal het uitspruiten;
zult gij er geen acht op slaan?
Ja, Ik zal een weg in de woestijn maken, rivieren in de wildernis.

De gelovigen konden het in het afgelopen weekend ervaren:
Er is een nieuw seizoen aangebroken in Suriname!

Hoewel we dankbaar zijn voor alle buitenlandse predikers die ons door de jaren heen bediend hebben – en we zullen steeds dankbaar zijn voor een ieder die God ons nog van overzee zal zenden om ons te zegenen – is de tijd van omhoog zien naar mensen van buiten alleen en minachten van onze landskinderen voorbij... mag het zijn voorgoed!

We weten, dat we in Christus allen één zijn; Nederlander, Amerikaan en Surinamer, maar Jezus zelf zei, dat een profeet in zijn eigen land niet geeerd is. (Lukas 4:24) Daarom kon Hij in Nazareth niet veel wonderen doen, vanwege hun ongeloof. Hij was immers toch maar die zoon van Jozef, de timmerman, hun buurtgenoot, hun collega, hun vriend?

Er zijn tijden geweest, waarin we Steve Meye hebben gekend als vriend, en zoals sommigen, die hem zagen opgroeien, misschien laatdunkend zeiden (hij weet ervan), als “die kleine rode jongen”. We hebben hem gekend als jonge volwassene, als zanger, als beginnende evangelist. In het afgelopen weekend hebben we hem gezien als een gerijpt man van God, een ware dienaar van mensen in nood.

Het is duidelijk, dat zoals hij dat zelf zei, de nood onder het volk van Suriname zeer hoog is. Zo hoog, dat wanhopige mensen er niet meer op letten dat in het Flamboyantpark een kondreman Gods Woord zou brengen en zou bidden voor de zieken. Men wist slechts een ding: daar moet ik naar toe... want, na al de getuigenissen en reclame-spots die men had gezien, was er in wanhopige harten hoop gewekt.

Bisschop Dr. Steve Meye had de nood onder het volk gezien, en hij wist wie zijn God was. Hij wist dat God hem antwoord op die noden had toevertrouwd; dat hij Jezus, de Christus (d.i. de Gezalfde Godsgezant) moest prediken. Het evangelie is goed nieuws. Voor zieken is genezing goed nieuws. Voor gebondenen en verslaafden is het bevrijding. Voor armen is het voorspoed, voor (geestelijk) doden, d.w.z. verlorenen, is het EEUWIG LEVEN in Christus Jezus (Lukas 4:18)

Wat Dr. Meye deed op 2 en 3 februari j.l. had zo lang als wij ons kunnen herinneren, nog nooit een landskind gedurfd. Wel hebben vele voorgangers samen evangeliesatie-campagnes, conferenties en andere speciale diensten gehouden. Maar als enkeling zo groots een genezingscampagne aankondigen... daar had je in Suriname leeuwenmoed voor nodig.

We willen hier de man Steve Meye niet ophemelen, want de eer komt God toe, en Hij deelt die met niemand. Maar we zijn zo dankbaar en blij dat God ons een leeuwenjong gegeven heeft, dat in geloof is uitgestapt, om in gehoorzaamheid aan zijn roeping God te vertrouwen, dat HIJ Zijn Woord, dat gepredikt wordt, zal bevestigen met tekenen en wonderen.

Er is een nieuwe dag aangebroken; een tijd waarin het volk van Suriname in het algemeen, en dienaars van God in het bijzonder, hun eigen mensen willen respekteren en erkennen, dat ze door God begiftigd zijn met gaven, die wij nodig hebben. Bisschop Steve Meye is er maar één van. Er zijn er onnoemelijk velen, met allerlei gaven, die ons hele volk ten goede kunnen komen. O, dit is de tijd, waarin God eindelijk voor ons kan doen, wat Hij al zo lang heeft gewild.

Zie maar wat God gedaan heeft in de afgelopen dagen:
Dienstknechten Gods, die hun mensen hebben ingezet om te helpen, die zelf meehielpen, hoewel hun naam, of de naam van hun gemeente niet genoemd werd. Ze stonden achter de man Gods, die op de voorgrond trad.

Zie wat God deed: Voor een Surinaamse prediker – geen buitenlander of entertainer – verlieten duizenden hun huizen. We hebben wel vaker veel Christenen bij elkaar gezien op conferenties waar “alle” gemeenten aan meewerkten en er verscheidene sprekers zouden zijn uit de participerende gemeenten. Maar hier zaten tussen de gelovigen duizenden niet-kerksen te luisteren naar Gods woord.

Zie welk teken God gaf: Rond de volle maan, in de regentijd, hield Hij het op beide dagen droog, zodat de mensen die geen plaats vonden onder het dak van het Flamboyant park heerlijk onder de open hemel konden luisteren naar het goede nieuws.

Zie wat God deed: Het grootste wonder, dat ons allen verraste: Toen de man Gods een oproep deed onder het vergaderde volk, om het met God in orde te maken en Hem te gaan volgen, leek het alsof men daarop had zitten wachten. Vlot dromden de mensen naar voren om vergeving en nieuw leven van Jezus te ontvangen. Ze gingen bij honderden, zonder dat er daartoe aangedrongen moest worden. Op de twee avonden werden in totaal ongeveer 1500 mensen gered voor de eeuwigheid.

Zie wat God deed: Vele zieken werden genezen; sommigen instantelijk, bij anderen begon de genezing in hun lichaam te werken en we geloven dat die verder zal gaan tot ze helemaal beter zijn.

Zie wat God deed: Op de tweede avond werden alle jongeren van 13 tot 25 jaar bediend. Velen kregen een aanraking van Gods kracht. Velen werden bevrijd van boze machten.

Wij zijn trots op onze volksgenoten, die eindelijk hun eigen mensen willen aanvaarden, zodat ze door God gebruikt kunnen worden om dit land te zegenen. We bidden, dat die gezindheid mag doorwerken onder het hele Surinaamse volk, op elk gebied, want God heeft ons volk rijk gezegend met grote potentie, die echter niet tot uiting kan komen zonder de morele steun van onze broeders en zusters, mede-Surinamers.

Dit is een nieuwe dag!

Is de krabbenmentaliteit aan het verdwijnen? Die jaloezie bij medemensen, die ieder die omhoog schijnt te komen terug trekt naar beneden? We hopen het. Want zoals op 2 en 3 februari is gebleken, doet God grote dingen, wanneer we elkaar een steun in de rug geven. En zoals een wijze eens zei: Ik vier jouw promotie, want als ik achter je sta en jij wordt gepromoveerd, ga ik een plaats vooruit in de rij en ben ik dichter bij mijn eigen promotie. Laat ons dat niet vergeten.

Dank aan alle medevoorgangers en gemeenten, die met bisschop Steve Meye hebben meegewerkt aan deze levensveranderende campagne. Laat ons zo door gaan. Niet voor hem alleen, maar voor elkaar, tot eer van de Heer!

Dat de krabben wegvluchten. Leve de Leeuw (van Juda) en Zijn jongen!Hieronder willen wij enkele foto's van de Christ Revival Miracle Crusade met u delen met dank aan Rodney Andro, de fotograaf.Het nationale massakoor in aktieBisschop Dr. Steve Meye bidt een massaal gebed
voor de zieken.Voorgangers en de menigte, verenigd in vurig gebed.


Deze vrouw heeft haar kruk niet meer nodig.


Deze vrouw haar krukken ook nietThuis bij de Televisie raakte God zijn benen aan en hij haastte zich
naar het Flamboyantpark om te komen vertellen
wat God voor hem had gedaan.
Een moeder laat zien hoe het voetje van haar dochtertje
stond vóór het gebed...


Geen krom voetje meer, Prijst de Heer!


Voor meer foto's van de Christ Revival Miracle Crusade, bezoek de website van Dr. Steve Meye > Nieuwsbrieven > Februari 2007.

©2009 Lilian Pickering Neede
Church Websites | Ministry Websites by ChristianCMS, a Service of Inspyre.