HOME
SITEMAP
LILIAN PICKERING NEEDE
KERKIPASI HISTORY
STIMEZRA
ABOUT SURINAME
AGENDA
NIEUWS
FAMILIEBODE
KERKGESCHIEDENIS
JEUGD & KIDS
FORUM
KERKDIENSTEN
ORGANISATIES
SPREKERS
ARTIESTEN
MEDIA
KAPEL
SURI-BUITENLAND
DONJA INGARD'S CORNER
CONTACT US
WEBWINKEL i.o.
GUESTBOOK
The Republic of Suriname

HOME > ABOUT SURINAME < You are here

 

 


"THE LAND OF HOSPITALITY AND LAUGHTER"
  English in Italics

 

Oppervlakte en locatie / Surface and location

  Suriname is 163,270 vierkante kilome-
  ters groot en ligt op de Atlantische kust
  van Zuid Amerika, ten noorden van de
  evenaar. De buurlanden zijn ten westen
  Guyana, ten oosten Frans Guyana en
  Brazilie in het zuiden.

  Het grootste deel van de bevolking
  woont in de kuststrook. Het grootste
  deel van het land is tropisch regenwoud.

 

163,270 Square kilometers small, Suriname is situated on the Atlantic coast of South America, just north of the equator: 4 00 N, 56 00 W. Neighbouring countries are Guyana in the West, French Guiana in the East and Brazil in the South.

The majority of the people live in the flat coastal area. The land for the biggest part consists of tropical rainforest on rolling hills.

 

Klimaat / Climate

Tropisch, met een aangenaam Noordoost
passaat. Temperaturen varieren door het
jaar heen en afhankelijk van waar in het
land u zich bevindt, schommelen zij tussen
21 gr celsius in de morgenuren en 32 gra-
den in de vroege middaguren. December
tot maart zijn over het algemeen de koel-
ste maanden van het jaar.
Op school hebben we geleerd, dat Surina-
me vier seizoenen kent: twee regentijden
en twee “droge tijden”. Men kan regen ver-
wachten van december tot begin februari en van april tot half augustus. Net  zoals het klimaat over de hele wereld aan het veranderen is, is het weer in Suriname niet altijd voorspelbaar meer, maar warm is het altijd.

 

Tropical, with pleasant tradewinds.
Temperatures vary throughout the year, and depending on where you are in the country, b
etween 21 centigrade in the early mornings to 32 degrees in early afternoons. December through February are generally the coolest months of the year.
  We learned in school that
  Suriname has two rainy sea-
  sons and two dry seasons in
  a year: One may expect rain
  from December through Jan-
  uary and from April thru the
  first half of August. As the
  climate around the world has
  been changing, however, so
  has Suriname’s. Nothing is
  really predictable anymore,
  except that it is always warm.

 

 

Surinaamse Tijd / Time Zone

In Suriname maken wij gebruik van Daylight Saving Time. Hoewel we in de At-
lantische Tijdzone liggen, is de tijd hier te lande GMT -3 uren.

 

Even though Suriname is in the Atlantic Time zone, because the country em-
ploys Daylight Saving Time, the time in Suriname is GMT -3 hours.

 

(Tele)communicatie / Communications

Internet country code: .sr
Telephone country code: 597

Suriname heeft sinds het jaar 2000 GSM verbinding, met mogelijkheid voor roaming.
Ook is er breedband Internet via ADSL en wireless DSL beschikbaar. 

 

 

Suriname has had GSM connection since the year 2000, with the possibility for roaming. Also, broadband internet via ADSL and wireless DSL are available. 

 

 

 

 

Regering / Government

 

 

The Palace of the President

 

The Presidential Palace

Suriname is vroeger een Nederlandse kolonie geweest en stond ook wel bekend als  Nederlands Guiana. In 1954 werd het land een autonoom deel van het Koninkrijk der   Nederlanden, met een eigen parlement, dat een premier en ministers benoemde. Op 25 november 1975 werd Suriname onafhankelijk van de Nederlanden en tegelijk de kleinste onafhankelijke republiek in Zuid Amerika. Na een militaire staatsgreep in 1980 was het zeven jaren onder militair bewind. Vrije verkiezingen in 1987 plaatsten de regering weer in handen van een democratisch gekozen burger-regering.
Ons huidig staatshoofd is President Desire Delano Bouterse.
Suriname heeft een Nationale Assemblee van 51 leden, die het volk vertegenwoordigen.

Suriname, formerly a Dutch colony known as Dutch Guiana, became an autonomous part of the Kingdom of the Netherlands in 1954, with its own parliament, which appointed a prime-minister and members of the cabinet. On the 25th of November, 1975, the country gained independence from the Netherlands, and became the smallest independent country in South America. After a military coup in 1980, it was under military rule for seven years. Free democratic elections in 1987, placed it back under a civilian government.
Our head of state at present is Mr. Desire Delano Bouterse.
We have a 51 members National Assembly (or Parliament) to represent the people of Suriname.

 

 

Natuurlijke hulpbronnen / Natural resources

Goud, hout, bauxiet, vis en garnalen.

Gold, timber, bauxite, fish, shrimp.

 

Landbouwprodukten / Agricultural Produce

Rijst, bananen en groenten

Rice, bananas and vegetables

 

Bevolking / Population

  About 493.000

  Hindoestanen / Hindustani (descended from
  East Indian immigrants)
27.4%;
  Creolen / Creoles (in Suriname, this
  refers to mixed black and other)
36.7%;
  Javanen / Javanese (descended from
  Indonesian immigrants)
14.6%;
  Marrons / "Maroons" (descended from
  former runaway African slaves)
14.7%;
  Inheemsen / Natives (Amerindian),
  Chinezen en anderen / Chinese and
  other
6.6%.

 

  Religieën / Religion

  Christian 40.8%, Hindu 19.9%, Islam 13.5%,
  3.3% indigenous beliefs, other 18.1% ,
  none 4.4%

 

Talen / Languages

De voertaal is Nederlands. Daarnaast worden meer dan tien talen gesproken in het land. De taal die (haast) alle inwoners van Suriname verstaan en gebruiken om onderling te communiceren, is het Sranantongo. We vinden het niet zo prettig als men onze taal “taki taki” noemt. Als “Sranantongo” moeilijk uit te spreken is, horen we liever de aanduiding “Surinaams”. De meeste Surinamers kunnen wel een woordje Engels spreken.

Besides Dutch, the official language in Suriname, more than 10 other languages are spoken in the country. The language most if not all residents use to communicate between the groups is Sranantongo. We prefer it to be called Surinamese, and not “taki taki”, if Sranantongo is too difficult to remember or pronounce.  Most Surinamers can speak some English.

 

Cultuur / Culture

Hoewel het land deel uitmaakt
van het vasteland van Zuid Ame-
rika, is Surinames cultuur over
het algemeen Caraïbisch, in
plaats van Latijnsamerikaans.
Bovendien is onze natie multicul-
tureel vanwege de verscheidene
ethnische groepen waaruit onze
bevolking bestaat.

 

Even though we are on the main-
land of South America, Suri-
name’s culture overall, is Carib-
bean rather than Latin. Besides,
we are a multicultural nation, be-
cause of the many ethnic groups
that our population consists of.

 

SWITI SRANAN

Heerlijk Suriname – zo noemen we ons land. We noemen haar ook gezegend, want dat is Suriname inderdaad.

  Sweet Suriname - that is the way we
  refer to our country. We also call “her”
  blessed, for indeed she is.

  De geschiedenis bracht in Suriname
  mensen uit verschillende werelddelen
  bijeen; sommigen uit vrije wil, om hun
  God in vrijheid te kunnen dienen, ande-
  ren om het evangelie te prediken aan
  verloren mensen. Meestal waren de re-
denen echter niet zo nobel. Sommigen kwamen om er rijk te worden; op zich niet zo erg, maar dat ze daarvoor anderen tegen hun zin in of onder valse voorwendselen importeerden, onderdrukten en mishandelden, is nooit goed te praten.

History brought people from different continents together in Suriname; some came out of their own free will to serve their God in liberty, others came to preach the gospel to lost souls. More often, the reasons were not so noble. Some came to get rich, which in itself is not bad, but that they imported others against their will, or with false promises, and then oppressed and abused them, can never be condoned.

Toch, wans’ ope tata komopo*, en
wansi fa tata kom dyaso, wansi fa
den tron tata
, wij hun afstammelingen –
nu Surinamers hetende - zijn dankbaar,
dat we in Suriname, dit gezegende land
mogen wonen, naast en met elkaar sa-
men levend en werkend. Velen van ons
zijn afstammelingen van zoveel ethnische
groepen, dat we niet eens meer moeite
doen om uit te vinden of aan te geven
welke. Tegenwoordig echter, doen steeds meer Surinamers genealogisch onderzoek en voor hen is het juist spannend om dan steeds meer voorouders “die er anders uitzien dan zijzelf” in hun stamboom te ontdekken.

Still, wherever our forefathers may have come from*, however they may have arrived here, and however they may have fathered us, we, their offspring – now called Surinamers, are grateful for the privilege to live in this blessed land, living and working together side by side. Many of us are descendants of so many ethnicities, that we don’t even try to find
out or indicate which ones, anymore. These days, however, an increasing number of Surinamers are doing genealogical research, and for them it is exciting each time they find another ancestor “who looks different from themselves” in their family tree.

Hoewel we ons allen Surinamers noemen, is onze natie multicultureel. We genieten van elkaars muziekstijlen, van elkaars gerechten, leren elkaars dansen aan en hoewel we verschillend kunnen geloven en verschillende talen spreken, hebben we toch één taal, het Sranantongo, als communicatiemiddel tussen de verschillende groepen en respekteren wij elkaar.

In hoeveel andere landen kunnen een moskee en een synagoge naast elkaar staan, zonder dat er bommen vliegen of de muren met lelijke leuzen worden beklad?

  Though we all call ourselves
  Surinamers, our nation is mul-
  ticultural. We enjoy one an-
  other’s music, dishes, dances,
  and though we may believe dif-
  ferently and speak different lan-
  guages, we still have one lan-
  guage, Sranantongo, to com-
municate amongst the groups, and we respect one another.

In how many countries can a mosque and a synagogue stand next to each other, without bombs exploding, or walls being defaced with ugly graffiti?

 

Surinamers zijn over het algemeen vriendelijke mensen, gezegend met een flinke dosis humor en zelfspot, die hen in moeilijke tijden helpt om emotioneel staande te blijven. Een Surinaams gezegde verwijst naar dat enorme gevoel voor humor: “Pe dede de, lafu de!” – waar er rouw is, wordt er ook gelachen. In de tijd, toen wij in ons land dat altijd als welvarend en vrij werd ervaren, lege winkelrekken in grote supermarkets zagen, en voor alle basisbehoeften in rijen voor de winkels moesten staan en men uit vrees voor de regeerders bang was zijn mening uit te spreken, deed er elke dag over diezelfde situaties een nieuwe mop de ronde. Wie die moppen verzond is nooit uitgevonden, maar gelachen werd er wel.

 

Surinamers are generally friendly
people, blessed with a good dose of
humor; self-mockery, that helped them
cope in very difficult times. A Surinam-
ese saying refers to that enormous
sense of humor: “Pe dede de, lafu de
tu,” – where there is mourning, laughter
is present too. During the time, when
we saw empty stands in big supermar-
kets, and we had to stand in lines be-
fore the stores to get all of the basic
necessities; when people feared to voice their opinion, because a government “spy” might be around, a new joke about those very situations circulated each day. It was never discovered, who launched those jokes, but they surely did make people laugh.

Ja, Suriname is een gezegend land. Gezegend met een aangenaam klimaat en praktisch geen natuurrampen, rijk aan natuurlijke hulpbronnen en de bodem is zo vruchtbaar, dat we schertsend zeggen, dat als je een stok in de grond steekt, er de volgende dag bladeren aan zitten.

 

Yes, Suriname is a blessed country. Blessed with a pleasant climate and practically no natural catastrophes, rich in natural resources, and the ground so fertile that we wittily say,
that if you put a stick in the ground, it will bud the next day.

  Dank o Heer, dat we in dit mooie land
  op uw aardbodem mogen wonen. O,
  dat wij het altijd naar waarde mogen
  schatten en haar naam hoog houden,
  tot uw eer! Amen

  Thank You, o Lord, for allowing us to
  live in this beautiful land on Your
  globe. Oh, that we will always value it,
  and hold its name high, to Your glory!

Amen

 

*) Dit is een regel uit ons volkslied / This is a line from our national anthem.

 


 

 

 


2009 Lilian Pickering Neede
Church Websites | Ministry Websites by ChristianCMS, a Service of Inspyre.