HOME
SITEMAP
LILIAN PICKERING NEEDE
KERKIPASI HISTORY
STIMEZRA
ABOUT SURINAME
AGENDA
NIEUWS
FAMILIEBODE
KERKGESCHIEDENIS
JEUGD & KIDS
FORUM
KERKDIENSTEN
ORGANISATIES
SPREKERS
ARTIESTEN
MEDIA
KAPEL
SURI-BUITENLAND
DONJA INGARD'S CORNER
CONTACT US
WEBWINKEL i.o.
GUESTBOOK
Pastor Frank Nahar

HOME > SPREKERS > Pastor Frank Nahar < U bent hier


WIE IS FRANK NAHAR?
                                             

Franklin Nahar werd geboren op 5 Maart 1962 te
Paramaribo, en komt uit een gezin van zeven kinderen,
waarvan hij het oudste is.

Hij werd al heel vroeg bewust gemaakt van het Chris-
tendom, doordat hij de Katholieke school bezocht.
Van zijn familie mocht hij vrij de Katholieke kerk be-
zoeken met zijn nichten en neven, die, ondanks hun
Hindoe achtergrond, ook het Roomskatholieke geloof

aanhingen.
Frank Nahar heeft zijn kinderjaren voor een heel groot
deel doorgebracht in Paramaribo waar hij opgroeide, en
een klein deel in het district Nickerie. Hij heeft de lagere
school bezocht, maar haakte helaas vroeg af op de mulo,
vanwege omstandigheden. Hij begon op vrij jonge leeftijd te werken en het gezin financieel te ondersteunen.
Vanwege zijn interesse in het lezen en schrijven, bezocht hij later de Academie van Kunst en Literatuur in Suriname. Zijn droom was schrijver te worden.
 

De belangrijke vragen echter, die een grote rol hebben gespeeld in zijn jonge jaren waren: Wat is het doel van mijn leven hier op aarde? Wat is de zin van het leven? Waar kom ik vandaan? Waarom moet ik na verloop van tijd sterven? En wat gebeurt er met mij wanneer ik sterf? Waar ga ik dan naartoe? Is er hoop? Bestaat er leven na dit aardse leven?

Er kwam een dramatische wending in het leven van Frank Nahar, toen zijn beste vriend zijn hart aan Jezus gaf. Aangemoedigd door die vriend en enige andere gelovigen, gaf Frank toen hij 22 jaar oud was, ook zijn leven aan Jezus. Dit gebeurde in november 1984. In het daaropvolgende jaar, in februari '85, liet hij zich dopen door algehele onderdompeling, in de gemeente Gods Bazuin, die toen onder leiding stond van de stichter en voorganger, Pudsey Meye.
 

  God begon meteen krachtig te werken in zijn
  leven, waardoor hij al vroeg in zijn bekerings-
  jaren het evangelie begon te prediken.
  Al gauw werd het duidelijk voor velen, dat 
God
  
Frank riep in de bediening als leraar.
  Frank werd celgroepleider op Geyersvlijt, een
 wijk i
n het noorden van Paramaribo. Daar
 
leerde hij Shirley Hardjopawiro kennen, met
 wie hij in 1987 trouwde. Samen Hebben ze drie
 kinderen; Jake, Damaris en Timothy.

  De Heer gebruikte een andere voorganger, die
  Frank's geestelijke talenten opmerkte en zich
  in hem begon te interesseren. Deze voorgan-
  ger liet hem in de hoofdgemeente korte
  spreekbeurten vervullen, waardoor hij ook
  door de meer ervaren leiders werd opgemerkt.
  Echter kwam er een kentering in het leven
  van Frank Nahar, toen na een scheuring in
  Gods Bazuin, hij meeging met deze voorgan-
  ger naar diens nieuw begonnen gemeente.
  Het duurde niet lang of God maakte Frank duidelijk, dat hij moest vertrekken en terugkeren naar zijn vorige gemeente. Na tweeeneenhalf jaar gaf hij zijn innerlijke strijd op en keerde verbroken terug naar zijn eerste voorganger, Pudsey Meye, die hem als een liefdevolle vader opving en zich over hem ontfermde. Frank werd later in ere hersteld in zijn bediening als celleider. Deze celgroep begon snel uit te groeien tot een volwaardige gemeente, waarvan Frank Nahar de erkende voorganger werd.

Intussen begon Frank boeken te schrijven met als hoofdthema gebed en voorbede. God gebruikte zijn boeken om velen te bemoedigen en op te bouwen in hun geloof. De Here bracht ook vele dienaren van het evangelie op zijn pad, met wie hij goede banden onderhield. God gebruikte Frank steeds krachtiger en al gauw werd hij een veelgevraagde spreker in binnen- en buitenland. De Here gebruikte hem in conferenties, seminars, workshops en evangeliesatie campagnes. In het jaar 2000 werd hem gevraagd de directeur te worden van de trainingsschool van Gods Bazuin Ministries, waar hij ook een der docenten is.

Zijn visie houdt in: Het scholen en trainen
van de gelovigen, zodat ieder kind van
God zijn originele plek in het lichaam van
Christus mag ontdekken en zal wandelen
in zijn/haar roeping.

Vandaag is Frank Nahar pastor en leraar
en dient in de gemeente Kroon Des Le-
vens, die onder covering staat van Gods
Bazuin Ministries. Sinds kort maakt hij
ook deel uit van het Apostolisch team
van genoemde organisatie.

Zijn lievelingstekst is Filippenzen 1:6:

Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus.
  UIT DE AANBEVELINGEN:

 

  Tijdens het lezen van dit boek overviel mij steeds de ge-
  dachte: "Dit boek moet iedere Christen lezen!"
  Op de hem zo bekende vlotte manier van schrijven,
  roept Pastor Nahar kinderen Gods op om er ernst mee
  te maken om Christus werkelijk te leren kennen en te
  dienen. Geen loze woorden, zomaar uit de lucht ge-
  grepen, maar een pleidooi om Jezus, de Koning der
  koningen recht te kennen.

  Hedy, echtgenote van Pastor Goeldjar
  Gemeente Church of God

  Met zijn boek "OM HEM TE KENNEN", brengt de schrij-
 ver de kerk van Christus terug naar één van de funda-
 mentele waarheden van het christelijk geloof: een aan-
 houdend streven naar kennis van en gelijkvormigheid
 aan Jezus Christus, de Zoon van God.
  Degene die zich zal toeleggen om dit boek niet gewoon
  te lezen, maar daadwerkelijk tijd zal nemen om de inhoud - met de aangehaalde bijbelteksten - te bestuderen, zal ontdekken dat de inzichten die gepresenteerd worden, doordrenkt zijn met de levensveranderende waarheid van de Heilige Geest.

Pastor Andre Misiekaba
Charisma Ministries

De man Gods komt niet met omhaal van woorden, maar zegt de dingen zoals ze zijn, rechtstreeks vanuit Gods Woord. Zijn uitleg is bijzonder helder. U zal heel veel herkennen, want het komt uit situaties zoals zij zich voordoen in deze eenentwintigste eeuw, situaties die wij als christenen dagelijks meemaken. Een waarschuwing: wanneer u dit boek pakt, het openslaat en de aanhef van het eerste hoofdstuk leest, bent u verkocht!! Het boek laat u niet meer los tot de laatste bladzijde. Laat u bij het lezen leiden door de Heilige Geest, zodat Hij uw geest opent voor de onderwijzing welke vanuit dit boek gegeven wordt.

Cornelly Olivieira
Ouderling, Bribi Ministries (moedergemeente)

Wij moeten in deze moderne tijd het hart van God nog altijd voor ogen blijven houden. Hij verlangt van ons dat wij discipelen (gedisciplineerde volgelingen) van Hem zullen zijn, en niet alleen gewone kerkgangers...
Wij behoren Jezus volledig toe; en dat moet blijken in de praktijk van ons dagelijks leven!
Onze Heer en Heiland heeft ons immers ook opgedragen om discipelen te maken, en geen kerkgangers of luie "bankenvullers".
Ik zou u allen willen aanmoedigen dit boek te lezen en te herlezen, en de beschreven principes in de praktijk toe te passen. Weest bemoedigd om in dit boekwerk te ontdekken waarvoor u geboren bent!

Bisschop Dr. Steve Meye
Gods Bazuin Ministries

 


Van de hand van Frank Nahar verschenen eerder reeds de volgende boekwerken:


GOD MAAKT EEN WEG
In dit boek bemoedigt de schrijver zijn lezers om God te vertrouwen voor het onmogelijke. De God van Israel maakt nog steeds wegen waar er geen wegen bestaan.
 
DE KRACHT VAN HET GEBED
Dit boek reikt de lezer sleutels aan om door te breken in gebedsoverwinningen.Christus is ons grote voorbeeld, Die ons toont, hoe crises de baas te zijn.
 
HOE EEN WONDER VAN GOD TE ONTVANGEN
Hierin wordt aangegeven, dat de God van Israel niet veranderd is en tot vandaag een wonderwerkende God is. De lezers worden aangespoord om tot Jezus te komen en God te vertrouwen voor wonderen in hun leven.
 
GEBEDSUITWERKING IN DE GEESTELIJKE WERELD
Waar speelt de werkelijke strijd van de christen zich af en hoe kunnen wij positieve resultaten ontvangen? Als wij leren om strategisch de strijd aan te binden in het gebed, tegen de demonische legerscharen van satan.
 
PROFIEL VAN EEN VOORBIDDER
De auteur geeft in dit boek duidelijk aan wat het
verschil maakt in de uitkomst van een zaak. Ter-
wijl gebed de motor is in het leven van een kind
van God, betekent voorbede intens op de bres
gaan voor een ander. Ook in dit boek worden de
lezers bemoedigd en aangespoord om deel te
nemen aan de voorbededienst.
 
EEN SCHREEUW OM HULP
De bedoeling van dit boekje is niet om u te con-
fronteren met uw enorme nood en u hulpeloos
te laten steken daarin. Door uw aandacht te richten op sleutelverzen in de Bijbel, wil dit boekje u juist helpen uit uw crisis te geraken.
 
DE SLEUTEL VOOR EEN GEOPENDE HEMEL...GEMEENSCHAP MET GOD
Dit boek wil u helpen om de hemel constant boven uw hoofd open te houden. Het laat u de voordelen zien van een hechte relatie met God.

LEVEN IN OVERWINNING
Dit boek daagt daagt de lezer uit om terug te gaan naar het fundament, namelijk: Het volbrachte werk van Christus en het werk van de Heilige Geest.
 


Bent u geïnteresseerd in (één van) deze boeken, dan kunt u aan de boekentafel of in de boekwinkel van uw gemeente ernaar vragen of het rechtstreeks bij de auteur bestellen.

Pastor/leraar/auteur Frank Nahar is te bereiken op het volgende adres:
 
 
Wayambostraat 12
Zorg en Hoop
Suriname
Tel. (597) 40 14 23

©2009 Lilian Pickering Neede
Church Websites | Ministry Websites by ChristianCMS, a Service of Inspyre.