HOME
SITEMAP
LILIAN PICKERING NEEDE
KERKIPASI HISTORY
STIMEZRA
ABOUT SURINAME
AGENDA
NIEUWS
FAMILIEBODE
KERKGESCHIEDENIS
JEUGD & KIDS
FORUM
KERKDIENSTEN
ORGANISATIES
SPREKERS
ARTIESTEN
MEDIA
KAPEL
SURI-BUITENLAND
DONJA INGARD'S CORNER
CONTACT US
WEBWINKEL i.o.
GUESTBOOK
Bibliografie Surinaamse Kerkgeschiedenis

HOMEKERKGESCHIEDENIS > Bibliografie < U bent hier


LIJST VAN GEPUBLICEERDE WERKEN OVER PROTESTANTSE OF EVANGELISCHE BEDIENINGEN, KERKEN, KERKGENOOTSCHAPPEN, KERKGEBOUWEN, ETC. IN SURINAME (ongeacht de taal en nationaliteit van de auteurs of uitgevers)

LIST OF PUBLISHED WORKS ON PROTESTANT OR EVANGELICAL MINISTRIES, CHURCHES, BUILDINGS ETC. IN SURINAME (regardless of language and nationality of the authors and publishers)

In de loop der jaren en zelfs decennia en eeuwen is er behoorlijk wat geschreven over de kerk in Suriname, al vinden we het nu nog niet genoeg. Sommige werken zijn gepubliceerd en goed bekend geworden. Andere zijn voor het publiek van vandaag totaal onbekend, omdat ze allang niet meer gedrukt worden en 'nergens' te koop zijn.

Through the years, decades and even centuries, much has been written on the church in Suriname, even if we still don't think it enough. Some works were published and became well-known. Others are unknown to today's public, because they have been out of print for a long time and are not for sale anywhere.

Gelukkig weten wij dat er enkele Surinamers zijn, die bezig of van plan zijn de kerkgeschiedenis van Suriname te beschrijven. Wij hopen dat nog veel meer schrijvers zullen opstaan en in de pen zullen klimmen--tegenwoordig is dat hun computer keyboard. We vragen u deze schrijvers (in-spe) te gedenken in uw gebeden.

Fortunately, we know that a few Surinamers are busy writing or planning to write on Suriname's church history. We hope many more writers will arise and grab their pens--we should say computer keyboards now. We ask you to remember these writers(to-be) in your prayers.

Natuurlijk dient er veel onderzoek te worden gedaan, vůůr een werk wordt gepubliceerd. Kerkipasi wil een handje helpen. Deze pagina wil bekendheid geven aan werken zoals in de titel genoemd. Er staat nog maar weinig op de lijst. We rekenen erop dat onze bezoekers die zullen aanvullen. Wij nodigen u uit, volledige opgaaf te doen van de u bekende werken, en daarmee de lijst te zien groeien.

Naturally, much research has to be done, before a work will be published. Kerkipasi.net wants to lend a helping hand, by listing on this page, works as mentioned in the title of the page. There is not much on the list yet, because we want to make this a project of the Kerkipasi community together. We are counting on our visitors to submit particulars on the public works they know or possess, and see the list grow thereby.

Namens de hele Surinaamse gemeenschap en allen die onderzoek doen naar de kerk in Suriname, roepen wij u een hartelijk "GRAN TANGI!" toe.

On behalf of the entire nation of Suriname, and all who research the Surinamese church, we say a big "THANK YOU!"

Genoemd op de lijst zijn in dezelfde volgorde: (1) titel van het artikel/boek(deel), (2) de auteur , (3) gebruikte taal, (4) aantal bladzijden, (5) Evt. naam het blad waarin het artikel verscheen, (6)Uitgever en jaar van uitgifte, (7) evt. ISBN en (8) een korte beschrijving van de inhoud.

Particulars mentioned are in the following order: (1) Title of the book/artical, (2) author, (3) language used, (4) number of pages, [(5) name of the magazine in which the article was published,] (6) publisher and year of publication, (7) ISBN #, and (8) a short description.(1) CHRISTIANITY IN SURINAME,  An Overview of Its History, Theologians and Sources  - (2) Franklin Steven Jabini - (3) English - (4) 416 pages - (6) Langham Partnership International, England, 2012 - (7) ISBN  978-19-07713-43-9

(8) The Republic of Suriname, located in northern South America has a rich and diverse history going back several centuries. This has seen the introduction of Christianity and the establishment and creation of many church denominations. To date, major theological works have failed to provide correct, balanced and informative dialogue on the history of Christianity and its developments in Suriname. In response to the lack of information available to the academic world this publication aims to provide a survey of the history, a summary of the works of theologians and a guide to reliable sources about Christianity in Suriname. Through overviewing the history of the major denominations in Suriname and focusing on only some major issues surrounding Christianity the author delivers a unique single volume for both the general reader and a starting point for further research.(1) EL SHADDAI   ' De God die alles kan en voor wie niets onmogelijk is' - (2) Eva Wongsosemito - (3) Nederlands - (4) 293 blz. - (6) Successful Living Publishing, 2012 - (7) ISBN 978-90-78674-05-4

(8) Het boeiende verhaal van Eva Wongsosemito's geloofsavonturen.  Van haar ontdekking van nieuw leven in Jezus Christus en haar overgave aan Hem, tot de vervulling van haar roeping als zendelinge onder in het bijzonder de Javaanse bevolkingsgroep in Suriname, verhaalt dit boek van de vele gebedsverhoringen en wonderen die Eva op haar levensreis heeft ervaren.(1) HET KRUIS VOOR EEN KANKANTRI, Een beknopt overzicht van de Surinaamse Kerkgeschiedenis -  (2) Franklin S. Jabini - (3) Nederlands - (4) 202 blz. - (6) Evangelische Boekhandel Stichting  "De Christen", 2000 

(8) Een overzicht van meer dan 300 jaren Surinaamse kerkgeschiedenis. Dit boek brengt de geschiedenis van verschillende Surinaamse Christelijke kerken bijeen. 


(1) MIJN HEER EN IK, Levensbeschrijving van Pudsey Meye - (2) Pudsey Meye - (3) Nederlands, (4) 66 blz. - (6) Pudsey Meye / Gods Bazuin Ministries, 1997.(1) MIJ STEEDS NABIJ, Het boek van Corrie - (2) Corrie Steeds-Holster - (3) Nederlands - (4) 124 blz. - (6) Uitgeverij ICS, Nederland 2008 

(8) Ir. Jaap Steeds vertrok begin jaren zestig met echtgenote Corrie en drie kinderen naar Suriname, om te helpen met het werk van de jonge Gemeente Stromen van Kracht (Pinkstergemeente). Corrie beschrijft gedetailleerd en levendig over hun roeping, hun ervaringen met God, thuis in Nederland en in Suriname.


(1) ONTWIKKELING VAN DE ZENDING IN HET ZUID-CARAŌBISCH GEBIED, in het bijzonder onder de Hindostanen 1850-1980  -  (2) Jan Schalkwijk - (3) Nederlands - (4) 704 blz. - (6) Amrit, Nederland, 2011 - (7) ISBN 978-90-74897-61-7

(8)Dit boek van de zendingspredikant en kerkelijk hoogleraar Jan Schalkwijk is de eerste studie die zo uitgebreid aandacht schenkt aan een groep Hindostanen die nauwelijks aan bod komen in de geschiedschrijving: de Christenen, en vooral de stroming van de Evangelische Broeder Gemeente (EBG). Schalkwijk put uit bronnen van het EBG-archief. Hij beschrijft het dagelijkse leven van de zendelingen en het contact met Hindostanen. De verslagen van dat contact geven ons een beeld van hoe Hindostaanse voorlieden aankeken tegen de zendelingsdrift.
Zijn boek geeft een levendig beeld van het leven van de Hindostanen in de verschillende fasen van de geschiedenis. Het is een geschiedenis van Hindostanen bekeken vanuit de bril van de zending, maar daardoor niet minder relevant. De feiten die vermeld worden over dit leven zijn vaak niet te vinden in andere arechiefbronnen.
Schalkwijk is geen wetenschapper die van buiten kijkt naar de EBG zending. Hij zat er midden in. Hij beschrijft alle aspecten van die zending: de filosofie, de financiering, de organisatie, de onderlinge verhoudingen, de reactie van de omgeving, het beleid van kerkelijke instituten en dat alles in een historisch perspectief.
Schalkwijk heeft een diepgaande vergelijking gemaakt tussen Suriname, Guyana en Trinidad en met name hoe de Christelijke zending in de verschillende landen tewerk is gegaan. Daaruit blijkt enerzijds hoe sterk de Christelijke kerken in de koloniŽn werden aangestuurd door de organsaties buiten de koloniŽn en anderzijds hoe groot de verschillen tussen de Engelse en Nederlandse koloniŽn waren.©2009 Lilian Pickering Neede
Church Websites | Ministry Websites by ChristianCMS, a Service of Inspyre.